اساتید فعال در زمینه های هوش مصنوعی

?

پردازش تصویر و بینائی ماشین

رضا صفابخش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمد رحمتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

کریم فائز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

احسان اله کبیر

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمد حسن قاسمیان

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نصراله مقدم چرکری

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رضا آقائی زاده ظروفی

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمید سلطانیان زاده

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمید ابریشمی مقدم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شهره کسائی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

منصور جمزاد

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

فرح ترکمنی آذر

دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمود فتحی

دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

پردازش صوت و گفتار

محمدمهدی همایونپور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیدمحمد احدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

حمید شیخ زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

ابوالقاسم صیادیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

سیدعلی سیدصالحی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی

فرشاد الماس گنج

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی

بابک ناصرشریف

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حسین ثامتی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمدحسن ساوجی

دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

احمد اکبری

دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

شبکه های عصبی

رضا صفابخش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمدباقر منهاج

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیدعلی سیدصالحی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی

محمد تشنه لب

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پردازش، تحلیل و شناسایی الگو

محمد رحمتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

احسان اله کبیر

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بابک اعرابی

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمید ابریشمی مقدم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهدیه سلیمانی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

مرتضی آنالویی

دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

هادی صادقی یزدی

دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر

هوش محاسباتی، رایانش نرم

مریم ذکری

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عبدالرضا میرزائی

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمدرضا میبدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

احمد نیک آبادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

علی احمدی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمید بیگی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیستم های فازی

فرید شیخ الاسلام

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمدمهدی عبادزاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمدباقر منهاج

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

وحید جوهری مجد

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بابک اعرابی

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سعید باقری شورکی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق

اقبال منصوری

دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

منصور ذوالقدری

دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محمد رضا اکبر زاده

دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق

پردازش تکاملی، محاسبات زیستی

محمدمهدی عبادزاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

احمد نیک آبادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

امین نیک انجام

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمید بیگی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

عادل رحمانی

دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمد رضا اکبر زاده

دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق

رضا منصفی

دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر

یادگیری ماشین

سعید شیری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

شهرام خدیوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

احمد نیک آبادی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

مریم میریان

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمید بیگی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

مهدیه سلیمانی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

پردازش زبان طبیعی، ترجمه ماشینی

شهرام خدیوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

هشام فیلی

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چیترا دادخواه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

غلامرضا قاسم ثانی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

مهرنوش شمس فرد

دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رباتیک

سعید شیری

برای شما

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

سجاد ازگلی

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مجید نیلی احمدآبادی

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

حمیدرضا تقی راد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

منصور جمزاد

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

سعید باقری شورکی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیمان کبیری

دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمد رضا اکبر زاده

دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق

هوش مصنوعی توزیع شده

مجید نیلی احمدآبادی

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

غلامرضا قاسم ثانی

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

سیستم های چندعاملی

وحید جوهری مجد

دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

فتانه تقی یاره

دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امین نیک انجام

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اسلام ناظمی

دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سیستم های خبره، مهندسی دانش، هوش مصنوعی

محمدعلی منتظری

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

محسن صدیقی

دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چیترا دادخواه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شهرام جعفری

دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

داده کاوی

بهروز مینائی

دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

o Airoldi, Edoardo – Harvard University. Statistical and computational elements for the analysis of complex graphs and interacting dynamical systems, including yeast molecular biology and social networks. Overview of publications and activities.

o Alkhalifa, Eshaa – University of Bahrain. Multimedia adaptable intelligent tutoring systems, student modeling, cognitive style.

o Allen, James F. – University of Rochester. Natural language understanding, discourse, knowledge representation, common-sense reasoning and planning.

o Bacchus, Fahiem – University of Toronto. Planning systems, temporal logic, constraint satisfaction problems and formal models.

o Bahlmann, Claus – Albert-Ludwigs-University Freiburg, Germany, On-line handwriting recognition.

o Beal, Matthew J. – University at Buffalo, SUNY. Nonparamtric Bayes, bioinformatics, HMMs, probablisitic sensor fusion.

o Benjamin, D. Paul – Pace University. Problem decomposition and theory reformulation, integrated cognitive architectures for autonomous robots, distributed constraint satisfaction problems, semigroup theory and dynamical systems, category theory in software design.

o Biermann, Alan W. – Duke University. Computational linguistics, automatic programming and inference.

o Blum, Avrim – Carnegie Mellon University. Interests include machine learning, approximation algorithms, on-line algorithms and planning systems. Online publications and talks.

o Brachman, Ron – Director of the Information Processing Technology Office (IPTO) at DARPA. Knowledge representation, machine learning, information retrieval, natural language processing.

o Calvin, William H. – Theoretical neurophysiologist and author of “The Cerebral Code”, and “How Brains Think”.

o Carberry, Sandra – University of Delaware. Department of Computer and Information Sciences Chair. Computational linguistics, dialog systems, machine learning, planning and plan recognition, medical informatics, user modeling.

o Carpenter, Julie – University of Washington (Educational Psychology/Learning Sciences/LIFE Center). Human-robot attachment; robot-human interaction in stressful conditions, especially in dyad teamwork or collaborative situations.

o Carreras, Xavier – Universitat Politechnica de Catalunya, PhD student, machine learning, natural language processing.

o Carroll, John A. – University of Sussex. Natural language parsing, acquisition of lexical information from text, automatic generation of text from semantic representations.

o Cassell, Justine – Carnegie Mellon University. Gesture and narrative language, animated agents, intonation, facial expression, computer vision.

o Cer, Daniel – University of Colorado – Boulder. Acoustic and lexical features of emphatic speech.

o Charniak, Eugene – Brown University. Part-of-speech tagging, probabilistic context-free grammar induction, syntactic disambiguation through word statistics, efficient syntactic parsing, and lexical resource acquisition through statistical means.

o Chavez, Guillermo Camara – Federal University of Minas Gerais (UFMG), Brazil. Pattern recognition, invariante pattern recognition, neural networks, image content-base retrieval, digital image processing, computer vision.

o Chiang, Yao-Yi – Geosemble Technologies. Computer vision, image processing, pattern recognition, geospatial information integration.

o Clough, Paul D. – University of Sheffield. Information retrieval.

o Conati, Cristina – University of British Columbia. User modeling, emotionally intelligent agents, adaptive user interfaces, Bayesian network student models.

o Conitzer, Vincent – Carnegie Mellon School of Computer Science. Phd Student. Intersection of computer science and game theory, computer science and economics, multiagent systems, automated negotiation and contracting.

o Cortes, Nareli Cruz – CINVESTAV-IPN. Artificial immune system optimization, genetic algorithms, evolutionary computation.

o Danescu, Radu – Technical University of Cluj. Image processing, stereovision, intelligent vehicles.

o De Baets, Bernard – Fuzzy Relations and Preference Modelling

o Delord, Christophe – ENSEEIHT, France, Computer Science engineer, Artificial Intelligence (dialogue simulation, speech acts, PROLOG), Python, lexical and syntactic parsing.

o Di Eugenio, Barbara – University of Illinois at Chicago. Interpretation and generation of instructional text, computational models of tutorial dialogue, modeling collaboration in human-human and computer-human dialogues, referential expressions.

o Dorigo, Marco – Université Libre de Bruxelles, Belgium. Research projects in Ant algorithms, metaheuristics for combinatorial optimization, robot shaping and behavior engineering.

o Dorst, Leo – University of Amsterdam. Applications of geometric (Clifford) algebra, exploration, reasoning with uncertainty in robotics.

o Dror, Gideon – Academic College of Tel-Aviv-Yaffo. Text categorization, machine learning applications in bioinformatics, medicine, machine vision and high energy physics, feature selection for categorization and regression problems, artificial neural networks.

o Elliott, Clark – DePaul University. Affective reasoning, synthetic characters, animated tutoring agents, emotion representation.

o Faltings, Boi – Director of Artificial Intelligence Laboratory, EPFL, President of Swiss AI Society. Software agents, constraint-based reasoning, case-based reasoning.

o Finn, Aidan – School of Computer Science and Informatics, University College Dublin. Automated information extraction using convergent boundary classification, machine learning for automatic genre classification, active learning for information extraction.

o Fodor, János – Basics of fuzzy sets and connectives

o Fournier-Viger, Philippe – University of Quebec at Montreal. Learning objects, cognitive modelling, virtual learning environments and intelligent tutoring systems.

o Franklin, Stan – University of Memphis. Conscious software, intelligent agents.

o Frasconi, Paolo – Università di Firenze. Machine learning for sequential and structured data, bioinformatics, text and natural language, pattern recognition.

o Forbus, Kenneth – Northwestern University. Qualitative physics, spatial reasoning, cognitive simulation of analogical processing.

o Funge, John – iKuni, Inc. Game AI, machine learning, and knowledge representation.

o Furcy, David – University of Wisconsin Oshkosh. Heuristic search, planning and re-planning, reinforcement learning.

o Galassi, Ugo – University of Eastern Piedmont. User profiling, hierarchical HMMs, learning regular expressions.

o Geczy, Peter – RIKEN Brain Science Institute. Neural networks, artificial intelligence, neuroscience, fuzzy logic, rule acquisition, rule extraction from neural networks, Autonomous Connectionistic Engine (ACE), neural network resources.

o Gini, Maria – University of Minnesota. Distributed intelligence, cooperation of miniature robots, robot navigation, multi-agent systems for e-commerce and supply-chain, economic agents.

o Goel, Ashok K. – Georgia Tech. Knowledge-based reasoning and learning, design cognition and computing, creativity, self-adaptation.

o Goyal, Ram Dayal – Intigma India. Data mining, natural language processing, data mining, neural networks, image processing.

o Goel, Ashok – Ashok Goel is an Associate Professor of Computer and Cognitive Science at Georgia Institute of Technology. Research in various aspects of design includes investigation of the creative exploration involved in solving problems.

o Gonzalez-Fierro, Miguel – University Carlos III of Madrid and King’s College London. Machine learning, deep learning, computer vision, humanoid robots and artificial intelligence in startups.

o Guinn, Curry I. – University of North Carolina at Wilmington. Natural language processing, spoken dialog systems, conversational agents, affective computing.

o Guvenir, H. Altay – Bilkent University. Machine learning, data mining, and computer-aided language learning.

o Grasso, Floriana – University of Liverpool. Computational models of natural argument, affective natural language generation, conflict resolution.

o Green, Nancy – University of North Carolina at Greensboro. Intelligent multimedia presentation systems, argumentation models, automatic generation of textual summaries of graphs, interactive narrative, conversation agents, user modeling.

o Hagelbäck, Johan – AIGuy.org

o Harmelen, Frank van – Vrije Universiteit, Amsterdam. Approximate reasoning, medical protocols, semantic web, specification languages for KBS.

o Hassabis, Demis – DeepMind Technologies and now working with Google

o Hayes-Roth, Barbara – Stanford University. Extempo Systems. Intelligent interactive characters, interactive story telling, adaptive intelligent agents.

o Hearst, Marti – University of California at Berkeley. Data mining, information retrieval, user interfaces, web search.

o Honavar, Vasant – Does research on machine learning, knowledge representation, data mining, big data, information integration, probabilistic models, bioinformatics, social informatics, and health informatics.

o Honavar, Vasant – Artificial Intelligence Research Laboratory, Iowa State University.

o Hoos, Holger H. – University of British Columbia. Preference elicitation, dynamic constraint optimization, satisfiability problems in propositional logic, computational musicology.

o Horvitz, Eric – Microsoft Research. Decision theory, reasoning systems, user modeling, reasoning under uncertainty.

o Jacob, Rob – Tufts University. Human-computer interaction, tangible user interfaces, virtual environments, eye-gaze tracking.

o Kadri, Faisal – Affective computing, computational models of human emotion.

o Katirai, Hooman – MIT / Harvard. Machine learning applied to medicine, eHealth, and Electronic Medical Records (EHR) and Patient Health Records.

o Ketter, Wolfgang – University of Minnesota. Computer science and economics, multiagent systems, automated negotiation and contracting.

o Koenig, Sven – University of Southern California. Decision making, situated agents, distributed agents.

o Krogt, Roman van der – Post-doctoral researcher at the Cork Constraint Computation Centre (4C). Working on multiagent planning methods as well as scheduling for manufacturing.

o Lambert, Lynn – Christopher Newport University. Natural language processing, planning and plan recognition, belief models, negotiation.

o LeCun, Yann – director of Facebook AI Research

o Lenski, Richard – Michigan State University. Interests: self-replicating computer programs that mutate at random.

o Lisetti, Christine – Florida International University. Emotional intelligence, computational models of emotions and affective processes, affective computing.

o Litman, Diane J. – University of Pittsburgh. Spoken dialogue for intelligent tutoring systems, reinforcement learning for optimizing spoken dialogue agents, prosodic analysis of misrecognitions and corrections, plan recognition.

o Littman, Michael – Rutgers. Planning under uncertainty, markov decision processes, reinforcement learning, latent semantic indexing, text retrieval.

o Liu, Hugo – MIT Media Laboratory. Philosophically motivated AI, commonsense reasoning, aesthetics and AI, assistive software agents, lexical semantics, story understanding.

o Liu, Jundong – Ohio University. School of Electrical Engineering and Computer Science. Medical image analysis, computer vision.

o Makris, Dimitrios – Kingston University. Senior lecturer and member of the Digital Imaging Research Centre. Research in 3D pose recovery, motion analysis and multi-camera tracking.

o Manning, Christopher – Stanford University. Probabilistic parsing, grammar induction, text categorization and clustering, electronic dictionaries, information extraction and presentation, and linguistic typology.

o Mantaras, Ramon Lopez de – Spanish Council for Scientific Research (CSIC) and Deputy Director of the Artificial Intelligence Research Institute of the CSIC. AI and music, qualitative approaches to landmark-based robot navigation.

o Martin, James – University of Colorado, Boulder. Empirical metaphor research, latent semantic analysis, information retrieval, co-author of “Speech and Language Processing” with Dan Jurafsky.

o McCoy, Kathleen – University of Delaware. Rehabilitation engineering, writing tool for American Sign Language, natural language generation, text summarization, graph summarization.

o McGuinness, Deborah – Researcher in Knowledge Representation and Reasoning Systems. Co-designer and developer of CLASSIC and Chimaera among others. Associate Director of the Knowledge Systems Laboratory at Stanford University.

o Mencar, Corrado – Neuro-fuzzy classifiers

o Meila, Marina – University of Washington. Machine learning, probabilistic reasoning, graphical probability models, tree belief networks and mixtures of trees, maximum entropy discrimination, spectral clustering and image segmentation.

o Minsky, Marvin – Growing biography, with links to many related topics. [Wikipedia]

o Mitchell, Melanie – Currently at the Santa Fe Institute. Melanie Mitchell developed Copycat as part of her dissertation work with Douglas Hofstadter on cognitive modeling of high-level perception and analogy-making.

o Mitrovic, Nikola – University of Zaragoza. Ph.D. student. Mobile agents, intelligent user interfaces, adaptive user interfaces, mobile applications.

o Monz, Christof – Research interests: Computational Linguistics, Information Retrieval, Automated Deduction. Site lists on-line publications, projects, activities, and contact info.

o Moore, Johanna D. – University of Edinburgh. Computational modeling of tutorial dialogue, multimedia explanation, integrated techniques for interpretation and generation, patient education.

o Nebel, Bernhard – Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Germany. Professor. Knowledge representation, planning, and robotics, with an emphasis on robotic soccer.

o Ng, Andrew – is Chief Scientist at Baidu Research in Silicon Valley. In addition, he is an associate professor in the Department of Computer Science and the Department of Electrical Engineering by courtesy at Stanford University. He is chairman of the board of Coursera, an online education platform that he co-founded with Daphne Koller.

o Norvig, Peter – Artificial Intelligence, natural language, Lisp and Java in AI. Computational Sciences Division, NASA Ames Research Center.

o Novick, David – University of Texas at El Paso. Department of Computer Science Chair. Spoken dialog models, mediated communication, user interface development methodologies.

o Papert, Seymour – Growing biography, with links to many related topics. [Wikipedia]

o Pelikan, Martin – Director of the Missouri Estimation of Distribution Algorithms Laboratory (MEDAL), University of Missouri in St. Louis. Research interests: Evolutionary computation, Bayesian networks, machine learning.

o Pellier, Damien – CRIP5 – Paris 5 Laboratory. Multi-agent systems, planning and scheduling, distributed problem solving, cooperative robotics.

o Pennock, David M. – Yahoo! Research Labs. Electronic commerce, internet statistics, uncertain reasoning, decision theory, market approaches to group coordination, multiagent systems.

o Picard, Rosalind – MIT. Affective computing, texture and pattern modeling, video and image browsing, retrieval and annotation.

o Pietruszkiewicz, Wieslaw – Szczecin Technical University (Poland). Machine learning and knowledge (data) mining, optimal (kalman) filtering, expert and decision support systems.

o Pinheiro da Silva, Paulo – Stanford University. Explanations for semantic web tasks, semantic web tools and infrastructure, model-based user interfaces, formal specification and verification of interactive systems.

o Popple, James – Australian National University. Legal expert systems.

o Powers, David – The Flinders University of South Australia. Natural language learning, unsupervised learning, data mining, home automation, web search.

o Qu, Yan – Carnegie Mellon University. Information retrieval, extraction and management, natural language processing, Chinese computing, dialog and discourse processing, machine translation, cooperative human-computer interaction.

o Raina, Rajat – Stanford University. Question answering systems, machine learning, probabilistic models, robotics.

o Reitter, David – University of Edinburgh. Multimodal systems, natural language generation, structural priming/alignment in dialogue, rhetorical analysis.

o Riazanov, Alexandre – Computer Scientist and Software Developer. Research interests: Automated Reasoning, Theorem Prover Vampire, Semantic Technologies, Semantic Web, Natural Language Processing.

o Roberts, Steve – Oxford. Robotics Research Group. Machine learning, Bayesian learning, data-driven inference, signal and image processing, bioinformatics, computational and mathematical biology.

o Roubens, Marc – Multicriteria decision aid

o Ro

نویسنده مطلب: sahhosseiny

منبع مطلب

به فکر سرمایه‌گذاری هستی؟

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام، سرمایه گذاری را تجربه کن. همین الان میتونی با لینک زیر ثبت نام کنی و ۱۰ درصد تخفیف در کارمزد معاملاتی داشته باشی

ثبت نام و دریافت جایزه
ممکن است شما بپسندید
نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.