تعداد کل لایک ها: ۳

هر که را شد همت عالی پدید//هر چه جست آن چیز، حالی شد پدید هر که را یک ذره همت داد دست // کرد اورا خورشید زان ذره پست//// ایمیل : ahmdparsh129+vir@gmail.com دیسکورد : mmdbalkhi#1053
امام علی (ع)‌: فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگ‌تر می‌شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم، فضای آن بازتر می‌گردد.