تعداد کل لایک ها: ۲

✅ دانشجوی کارشناسی سیاستگذاری اجتماعی (برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران// عضو شورای مرکزی انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی//بدنبال خوب خوندن و خوب نوشتن در سیاستگذاری هستم.