تعداد کل لایک ها: ۱۳

Professional Water Drinker , Eager to learn new things , I'm an ordinary citizen as I said in the Mafia game (:
میزیتو، تضمین رسیدن به اهداف با ایجاد نظم و نشاط گروهی https://www.mizito.ir
کارشناس ارشد شبکه | (امنیت شبکه && اینترنت اشیاء)
عنان سرنوشت خود را به دست بگیرید. وگرنه شخصی دیگر عنان سرنوشت شما را به دست خواهد گرفت
جونیور فرانت اند https://juniorfrontend.ir
طراح و توسعه دهنده رابط کاربری
کارشناس زیبایی
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
Backend Developer - Laravel Developer