چطور یک برنامه نویس شاد و سالم باشیم؟

چطور یک برنامه نویس شاد و سالم باشیم؟
توصیه هایی برای برنامه نویسای شاد