اصول SOLID در سی شارپ C#

اصول SOLID در سی شارپ C#
حروف S.O.L.I.D مخففی برای پنج اصل در طراحی شی گرا است . با این اصول ب...