چگونه برنامه نویسی رو شروع کنیم؟!

چگونه برنامه نویسی رو شروع کنیم؟!
یکسری چرت و پرتا جهت آشنایی با برنامه نویسی :))