علوم کامپیوتر از نوع شریف!

علوم کامپیوتر از نوع شریف!
مصاحبه با یکی از آخرین فارغ التحصیلان علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف...