بهترین زبان برنامه نویسی چیست؟!

بهترین زبان برنامه نویسی چیست؟!
بهترین زبان برنامه نویسی برای یادگیری و استفاده!