کاهش زمان بارگیری اولیه در جولیا (sysimage)

کاهش زمان بارگیری اولیه در جولیا (sysimage)
یک sysimage فایلی است که حاوی بسته های بارگیری شده و کدهای کامپایل شده...