برنامه نویس وب / گرافیست / عاشق فناوری / دانشجوی رشته ی هوش