دوران سربازی یک برنامه‌نویس

دوران سربازی یک برنامه‌نویس
تجربیات و پیشنهادات یک برنامه نویس در دوران سربازی