دوران سربازی یک برنامه‌نویس:

دوران سربازی یک برنامه‌نویس:
تجربیات و پیشنهادات یک برنامه نویس در دوران سربازی