مفهوم Trait در زبان برنامه نویسی PHP

مفهوم Trait در زبان برنامه نویسی PHP
یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در زبان برنامه نویسی PHP مفهوم trait ها هس...