استعفا از شغل برنامه نویسی بهترین تصمیم زندگیم! #نه_به_برنامه_نویسی

چی شد که از شغل برنامه نویسی متنفر شدم و استعفا دادم !