برنامه هایی که با زبان پایتون نوشته شده اند

برنامه هایی که با زبان پایتون نوشته شده اند
پایتون یک زبان برنامه نویسی چند سکویی اوپن سورس شی گرا و خیلی از ویژگی...