تحول برنامه نویسی با کتاب Clean Code‌ (معرفی)

تحول برنامه نویسی با کتاب Clean Code‌ (معرفی)
خلاصه برداشت های من از کتاب Clean Code. بخش اول، چرا این کتاب باید خو...