من بدون زبان انگلیسی هم میتونم برنامه نویس بشم!!

من بدون زبان انگلیسی هم میتونم برنامه نویس بشم!!
من بدون زبان انگلیسی هم میتونم تو برنامه نویسی پیشرفت کنم!! پس چرا بای...