کاتلین چست؟ دلیل توصیه گوگل بر این زبان چیست؟

کاتلین چست؟ دلیل توصیه گوگل بر این زبان چیست؟
بررسی جامع زبان کاتلین و مقایسه جزئی با زبان جاوا