پیاده سازی چند ریختی با استفاده از interface

پیاده سازی چند ریختی با استفاده از interface
لغت interface یکی از پیچیده ترین و در عین حال بهترین ابزار جهت برنامه...