تفاوت ASYNCHRONOUS و SYNCHRONOUS در برنامه نویسی

تفاوت ASYNCHRONOUS و SYNCHRONOUS در برنامه نویسی
امروز می خوام راجع به یک مفهوم که خیلی در برنامه نویسی استفاده میشه صح...