طنز چه شد که سر کلاس موبایل به دست شدیم

طنز چه شد که سر کلاس موبایل به دست شدیم
بیایید برگردیم به اول موضوع ، تو خانواده ها جا افتاد که مدرک تحصیلی ن...