یکی از اثربخش‌ترین روز‌های زند‌گی‌ام زمانی بود که ۱۰۰۰ خط کد رو حذف کردم.