پیاده سازی هوش مصنوعی که بهتر از شما بازی می کنه! (2)

پیاده سازی هوش مصنوعی که بهتر از شما بازی می کنه! (2)
با هوش مصنوعی و یادگیری تقویتی، یک کدی رو تفسیر میکنم که بر اساس مقال...