ارسال ایمیل با GOlang

ارسال ایمیل با GOlang
در کل ارسال ایمیل با golang (یا هر زبون دیگه ایی) کار اسونیه و روش ها...