مفهوم functor چیست؟

مفهوم functor چیست؟
یکی از امکاناتی که C++ به ما می ده function object یا functor ها هستند...