تحلیلگر فنی سیستم‌های کسب‌و‌کار | پژوهشگر تازه‌کار علم سازمان و روانشناسی گروه و اندیشه | متفکر سیستمی