پروانه کرییتیو کامنز به زبان ساده

پروانه کرییتیو کامنز به زبان ساده
کرییتیو کامنز یک نوع پروانه حق تکثیره که به فردی که اثری رو خلق می‌کنه...