یک روز با جادی!

یک روز با جادی!
دوران گویندگیم توی رادیو، خیلی از چهره‌ها رو از نزدیک دیدم ولی هرگز ذو...