نامه بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به وزیر ارتباطات و فناوری

جناب آقای آذری جهرمیوزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی...