چرا از برنامه نویسی به طراحی؟

چرا از برنامه نویسی به طراحی؟
دلایل مهاجرت کردن به طراحی نوشتم براتون