شرایط این روزها و تاثیر روی یه برنامه نویس

کرونا ، اخبار و پیگیری خبرها و نتیجه آن بر راندمان کاری ما