برنامه نویسی چیست؟ برنامه نویس کیه؟

برنامه نویسی چیست؟ برنامه نویس کیه؟
برنامه نویسی چیسیت و برنامه نویس کیه و دقیقا چیکار میکنه ، اگه دنبال ی...