لذت کد نویسی ؟ آفرینش؟

کد زدن یک وسواس جالبی رو به من داده، کد ها تا می توانند باید ساده باشن...