فعلا دانشجوی کامپیوتر امیرکبیر. توسعه دهنده نرم افزار. گیتاریست :)