نویسنده های خوب کسانی هستند که به خوبی رونویسی می‌کنند