برنامه نویس پایتون، نامبرده از مریدان جادی و علاقمند به اپن سورس میباشد. https://github.com/erfansaberi