یک برنامه نویس که هرآنچه را که یاد میگیرد در دفترچه یادداشت ویرگولیش یادداشت میکرد(!) حتی یک خط ! تا درصورت نیاز به آن رجوع کند...