کدر (coder) کیه ؟ برنامه نویس (programmer) کیه ؟

دیدید ی سریا تو مانیتور سیاه یه چیزایی می نویسن و ی چیزایی می خونن و ی...