الگوی طراحی Chain Of Responsibility

الگوی طراحی Chain Of Responsibility
در این الگو شما باید مسئولیت های مورد نیاز را بطور جداگانه ایجاد کنید...