از مکانیک تا برنامه نویسی؛ چه شد که برنامه نویس شدم؟

از مکانیک تا برنامه نویسی؛ چه شد که برنامه نویس شدم؟
تجربه شخصیم از اینکه در واقع چطور شد که از مکانیک سمت برنامه نویسی اوم...