چگونه یک مهندس امبدد سیستم(سامانه ی نهفته) شویم؟(۱)

چگونه یک مهندس امبدد سیستم(سامانه ی نهفته) شویم؟(۱)
یک مهندس الکترونیک یا یک مهندس نرم افزار؟