اندر لذت مشارکت ( البته در پروژه های open source)

اندر لذت مشارکت ( البته در پروژه های open source)
فکر می کنم یکی از علایق همه برنامه نویس ها ابن باشه که در پروژه های مت...