جف بزوس ثروتمند ترین فرد جهان

جف بزوس ثروتمند ترین فرد جهان
جف بزوس کارآفرین آمریکایی است که موسس و مدیر ارشد اجرایی amazon.com و...