سوکت چیست ؟

سوکت در واقع کانال ارتباطی ما در برنامه است. یا دروازه و ابزار ارسال...