اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی ،یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد ..این تعبیر زیبایی از زندگی است...