آیا هنوز هم تقاضایی برای توسعه‌دهندگان Full-Stack وجود دارد؟

آیا هنوز هم تقاضایی برای توسعه‌دهندگان Full-Stack وجود دارد؟
در سال‌های اخیر صحبت‌های زیادی در ارتباط با توسعه‌دهندگان full-stack و...