افزودن اپلیکیشن های بیشتر به فریمورک Yii 2

افزودن اپلیکیشن های بیشتر به فریمورک Yii 2
فریمورک yii به صورت پیشفرض backend و frontend را...