بر اساس قیمت پایانی بازدهی سهام سرمایه گذاری غدیر در فروردین ماه چند درصد بوده است؟

#سوال شماره  9902043 ?#عمومیبر اساس قیمت پایانی بازدهی سهام سرمایه گذا...