چرا ویم رو به vscode ترجیح دادم(ویرایش شد)

چرا ویم رو به vscode ترجیح دادم(ویرایش شد)
دلایلی که ویم من رو به سمت خودش کشوند و به شایعاتی که در پیرامون ویم ه...